Vyberte stránku

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování konzultací ohledně sociálních sítí, správu sociálních sítí, pořádání kurzů a prodej online produktů na webu lenkasilhanova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Lenka Šilhánová, IČ: 04860543, se sídlem Novoveská 53, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Jablonec nad Nisou od 29.02.2016, e-mail: ahoj@lenkasilhanova.cz, (dále jen „poskytovatelka“)

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování konzultací ohledně sociálních sítí klientům, správa sociálních sítí klientů, právní vztahy při pořádání kurzů a při prodeji on-line produktů, které poskytovatel nabízí na webu lenkasilhanova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka není plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny na bankovní účet poskytovatelky.
6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

II. Klient

1) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“). 2) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
3) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na webu lenkasilhanova.cz objednat konzultaci nebo zakoupit on-line produkt.
4) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce
  • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne dd.mm.rrrr, odstupuji od smlouvy ze dne dd.mm.rrrr, která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi konzultace ohledně sociálních sítí, zajistit správu sociálních sítí dle individuálních smluvních podmínek, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu či kupní cenu.

IV. Konzultace

1) Konzultace ohledně sociálních sítí lze u poskytovatelky objednat e-mailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
4) Při konzultacích ohledně sociálních sítí poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
5) Konzultace ohledně sociálních sítí jsou provozovány poskytovatelkou osobně, prostřednictvím online nástrojů k video hovorům (např. Skype, Google Hangouts, Zoom, Messenger, apod.) nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá poskytovatelka. Osobní konzultace probíhají v předem dohodnutém místě v Praze (např. v kavárně, coworkingu nebo u klienta ve firmě).
6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v dohodnuté délce. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu.
7) Odměna za konzultaci ohledně sociálních sítí je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
8) Odměna za osobní, online i telefonickou konzultaci je splatná na základě faktury bankovním převodem na účet poskytovatelky nejdéle jeden den před uskutečněním konzultace na základě faktury.
9) Neuhrazením faktury zaniká nárok na poskytnutí služby.

V. Kurzy

1) Veřejné kurzy lze u poskytovatelky objednat na webu Naučmese.cz (poskytovatelem je Naučmese s.r.o., IČ: 29456541, DIČ: CZ29456541, se sídlem Krásná 299, PSČ 739 04) a Firemní kurzy na míru lze u poskytovatelky objednat e-mailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Veřejným kurzem se rozumí kurz pořádaný pro účastníky v rámci platformy Naučmese.cz, kdy obsah, termín a délka trvání kurzu je předem stanovena poskytovatelkou služeb na profilu jejího kurzu. Poskytovatelka se zavazuje dodržením obchodních podmínek, pravidel o ochraně osobních údajů a podmínek užívání webu Naučmese.cz. Firemním kurzem na míru nebo přednáškou se rozumí uzavřený kurz nebo přednáška pořádané pro účastníky v rámci firmy, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta. Obsah firemního školení či přednášky je vždy předem konzultován, aby kurz či přednáška plně respektovala potřeby klienta.
3) Objednatelem veřejného kurzu je vždy uživatel registrovaný na platformě Naučmese.cz, který se řídí podmínkami webu. Objednatelem firemního kurzu na míru je jedna právnická osoba či OSVČ s tím, že maximální počet účastníků je vždy 12 osob. Minimální počet účastníků není omezen. Přednáškou se rozumí výukový přednes poskytovatelky v délce trvání 60 – 120 min s tím, že počet účastníků není omezen.
4) Objednávka veřejného školení se provádí prostřednictvím webu Naučmese.cz a řídí se jejich podmínkami. Objednávka firemního kurzu na míru či přednášky se prování prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky nebo e-mailem. Objednávka firemního kurzu na míru či přednášky musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke kterému školení či přednášce se vztahuje.
5) Smlouva o poskytnutí služeb (firemního školení či přednášky) je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Rámcovou smlouvu vytvoří klient a pošle ji k připomínkám a schválení poskytovatelce. Po oboustranném odsouhlasení podmínek dojde k podepsání rámcové smlouvy.
6) Kurzovné večejného kurzu se řídí podmínkami webu Naučmese.cz. Kurzovné firemního kurzu nebo přednášky musí být uhrazeno vždy nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno. Kurzovné je splatné na základě výzvy k platbě, fakturu poskytovatelka vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na její účet.
7) Zrušení účasti na veřejném kurzu se řídí podmínkami webu Naučmese.cz. Při zrušení účasti na firemním kurzu na míru nebo přednášky ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Zaplacené kurzovné je možné převést na náhradníka.
8) Poskytovatelka pořádá firemní kurz na míru nebo přednášku pouze v případě účasti minimálně 3-5 klientů, není-li v popisu kurzu či přednášky uvedeno jinak.
9) Poskytovatelka si vyhrazuje právo firemní kurz na míru nebo přednášku kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.
10) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.
11) V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie, atd.), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.
12) Poskytovatelka má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.
13) Odměna za veřejný kurz se řídí cenou předem stanovenou poskytovatelkou na webu Naučmese.cz a zahrnuje kompletní výdaje poskytovatelky včetně materiálů, cestovného, pronájmu prostor a případné zapůjčení techniky. Odměna za firemní kurz na míru či přednášku se řídí cenou předem stanovenou poskytovatelkou a nezahrnuje tisk materiálů pro účastníky, cestovné, pronájem prostor ani zapůjčení techniky vyjma dataprojektoru a videokamery.
14) Odměna za veřejný kurz ze splatná dle podmínek webu Naučmese.cz. Odměna za firemní kurz na míru nebo přednášku je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši vždy předem před konáním firemního školení či přednášky.
15) Neuhrazením faktury zaniká nárok na poskytnutí služby.

VI. Správa sociálních sítí

1) Správa sociálních sítí lze u poskytovatelky objednat e-mailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Rámcová smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Rámcovou smlouvu vytvoří klient a pošle ji k připomínkám a schválení poskytovatelce. Po oboustranném odsouhlasení podmínek dojde k podepsání rámcové smlouvy.
3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Veškeré informace o klientovi jsou důvěrné.
4) Při správě sociálních sítí poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
5) Správa sociálních sítí probíhá přes on-line z libovolné lokace podle momentálního geografického umístění poskytovatelky, která si tímto vyhrazuje právo pracovat z libovolné země za předpokladu, že nedojde k porušení smluvních podmínek (s výjimkou nepředvídatelných událostí). Uzavřením smlouvy s poskytovatelkou tuto skutečnost klient bere na vědomí, souhlasí s ní a není překážkou ve spolupráci. Tuto podmínku je poskytovatelka povinna sdělit klientovi před podpisem rámcové smlouvy. Poskytovatelka se zavazuje k transparentní komunikaci ohledně její momentální lokace. Veškeré náklady spojené s poskytováním služeb z libovolné lokace si hradí poskytovatelka sama a neovlivní cenu ani kvalitu služeb.
6) Správa začíná běžet v den stanovený v individuální rámcové smlouvě a předáním přístupových údajů a končí v den stanovený písemnou vzájemnou dohodou s klientem (např. prostřednictvím e-mailu).
7) Odměna za správu sociálních sítí je účtována podle podmínek individuální rámcové smlouvy s klientem a je splatná na základě faktury bankovním převodem na účet poskytovatelky.
8) Neuhrazením faktury zaniká nárok na poskytnutí služby a poskytovatelka si vyhrazuje právo účtovat penále ve výši 10 % z dlužné částky za každý týden od doby splatnosti faktury až do data obdržení dlužné částky (včetně penále) na bankovní účet poskytovatelky.

VII. On-line produkty

Tato část obchodních podmínek bude blíže specifikovaná v momentu zveřejnění těchto plánovaných služeb na webu poskytovatelky.

VIII. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané na webu lenkasilhanova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 27. 12. 2018.